Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste


Päivitetty 21.9.2018


1. Rekisterinpitäjä
Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry
c/o Vyöhyketerapiahuone 
Minna Canthin katu 20
00250 HELSINKI

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 
Nimi: Minna Hasselman
Postiosoite: Vyöhyketerapiahuone, Minna Canthin katu 20, 00250 HELSINKI
Puh: 040-934 0333
Sähköposti: untuvilla@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Jäsen- ja markkinointirekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, koulutustiedot, tiedot jäsenen tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, Kairon Instituutista, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta. 

7. Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa jäsenten nimiluettelon Kairon Instituutille mm. jäsenetujen varmistamista varten. Rekisterinpitäjä ei luovuta muita rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon.

Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. 

10. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

11. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös jäsensuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.