Eettiset säännöt

Modernin-, psykologisen- ja tunnevyöhyketerapeutin työ on ammatti, joka vaatii hyvää ammattitaitoa ja halua toimia korkeiden eettisten periaatteiden mukaan. Siksi haluan noudattaa seuraavia ohjeita:

1. Vyöhyketerapeuttina teen työni parhaan kykyni ja ymmärrykseni mukaan asiakastani ja työtäni kunnioittaen. Päämääränäni on asiakkaan terveyden palauttaminen ja ylläpitäminen sekä inhimillisten kärsimysten lievittäminen.

2. Kohtelen asiakkaitani tasa-arvoisesti riippumatta heidän elämäntilanteestaan, kulttuuristaan, rodustaan, elämänkatsomuksestaan, kansallisuudestaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan.

3. Kunnioitan asiakkaan oikeutta määrätä omasta hoidostaan. En milloinkaan estä tai viivytä asiakkaan hakeutumista lääkärin hoitoon. Päinvastoin, kehotan häntä heti tekemään niin, jos havaitsen aihetta siihen. Jos asiakas kehotuksesta huolimatta kieltäytyy ottamasta yhteyttä lääkäriin, harkitsen vakavasti hoitosuhteen keskeyttämistä.

4. Kehitän jatkuvasti itseäni terapeuttina mm. huolehtimalla itseni kehittämisestä ja oman terveyteni/prosessini jatkuvasta seurannasta sekä ammattitaidon ylläpidosta täydennyskoulutuksella.

Pyrin ymmärtämään oman ammattitaitoni rajat, jotta tiedän millaisista hoitotapauksista minun on syytä luopua.

5. Pidän salassa kaiken, mikä liittyy asiakkaaseen ja kolmansiin henkilöihin. Voin antaa tietoja vain kyseisen henkilön nimenomaisesta pyynnöstä yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Säilytän asiakkaita koskevan aineiston lukitussa paikassa. Terapeuttina en saa yllyttää asiakastani toimenpiteisiin kolmansia henkilöitä kohtaan.

6. Toimin niin, että ammattikuntani arvostus säilyy ja kasvaa. En esitä aiheettomasti kriittisiä arvioita muista terapeuteista enkä muista terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Mahdolliset erimielisyydet pyrin käsittelemään erossa julkisuudesta.

7. Käytän ilmoittelussa ja muussa markkinoinnissa tosiasioihin perustuvia tietoja. En käytä sellaista ammattinimikettä, joka voi johtaa harhaan.

8. Hoitotyössäni noudatan modernin-, psykologisen- ja tunnevyöhyketerapeutin perusperiaatteita, jotka ovat:

  • omasta terveydestäni/prosessistani huolehtiminen
  • asiakkaan vapauden kunnioittaminen
  • hoidon mahdollisimman turvallinen eteneminen
Ammattilainen sitoutuu eettisiin sääntöihin.