Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt 24.11.2023


1.§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry, Kropps- och Känslozonterapeuter rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää englanninkielistä muotoa Body and Emotion Therapists.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2.§ Ammattinimikkeet

Yhdistyksen jäsenet voivat koulutuksensa mukaisesti käyttää seuraavia ammattinimikkeitä lyhenteineen; moderni vyöhyketerapeutti MVT, psykologinen vyöhyketerapeutti PVT, tunnevyöhyketerapeutti TVT.

3.§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kairon Instituutin kouluttaman vyöhyketerapian tuntemusta, määritellä jäseniensä ammatillinen taso sekä ylläpitää ja kehittää sitä, lujittaa vyöhyketerapeuttien yhteistoimintaa ja ajaa jäsenkuntansa etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, pitää esitelmä- ja informaatiotilaisuuksia, määrittelee jäseniltään edellytettävät ammatilliset normit ja edellyttää jäseniltään  ammattitaidon ylläpito- tai täydennyskoulutusta kolmen vuoden välein.

Yhdistys seuraa aktiivisesti alan kehitystä ja on yhteydessä viranomaisiin ja muihin sekä suomalaisiin että kansainvälisiin tahoihin, jotka vaikuttavat vyöhyketerapian harjoittajien asemaan ja vyöhyketerapian harjoittamiseen Suomessa.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

4.§ Jäsenyys

Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksessä voi olla myös kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella diplomin saaneen vyöhyketerapeutin.

Yhdistys voi ottaa opiskelijajäseneksi opiskelijan, joka on suorittanut vähintään TVT 4-kurssin. Opiskelija saa yhdistyksen jäsenlehden.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka maksaa hallituksen määräämän vuotuisen kannatusjäsenmaksun.

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous hyväksyä hallituksen esityksestä yhdistyksen toiminnassa kunnostautuneen henkilön.

Vain yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


5.§ Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa tai joka toimiessaan terapeuttina on rikkonut eettisiä tai ammatillisia normeja. Lisäksi yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.


6.§ Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua.


7.§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä seitsemään varsinaista ja kahdesta kolmeen varajäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja, tai hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtaja, omasta aloitteestaan tai kahden hallituksen jäsenen vaatimuksesta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsentä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä.

Hallitus tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus ottaa vastaan jäsenistöään koskevia valituksia, käsittelee niitä ottaen huomioon ammatillisen ja juridisen asiantuntemuksen ja antaa niistä lausuntoja, jotka julkaistaan jäsentiedotteessa.


8.§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.


9.§ Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään tilivuotta seuraavan helmikuun 15. päivänä. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


10.§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin on lähetettävä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


11.§ Asioiden käsittely yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen vuosikokouksessa

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja

2) valitaan kokoukselle sihteeri

3) todetaan kokouksen laillisuus

4) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

5) valitaan kaksi ääntenlaskijaa

6) käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto.

7) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä niistä toimenpiteistä, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta

8) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

9) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10) päätetään jäsenmaksun suuruudesta

11) päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta

12) käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat


12.§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Sääntömuutokset ja yhdistyksen purkautuminen tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity yhdistysrekisterissä.


13.§ Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava jollekin aatteellisesti samankaltaiselle kokonaisvaltaista hoitonäkemystä edustavalle rekisteröidylle yhdistykselle.


14.§ Muut asiat

Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia.